Монгол Ардын Намын удирдах зөвлөлийн ажлын албаны
2022 оны 1 дүгээр сарын орлого, зарлагын төсөв /сая.төг/

Төсвийн орлого

Батлагдсан төсөв

/Жилээр/

3,865,800.00

Гүйцэтгэл - 8.3%

2022 оны 1-р сарын өссөн дүнгээр

322,150.00

Төсвийн зарлага

Батлагдсан төсөв

/Жилээр/

3,865,800.00

Гүйцэтгэл - 8.3%

2022 оны 1-р сарын өссөн дүнгээр

322,150.00

Аймаг, дүүргийн санхүүжилт
8.3%
91.7%
77,500.00
930,000.00
Удирдах зөвлөлийн ажлын албаны зардал
8.3%
91.7%
244,650.00
2,935,800.00

МОНГОЛ АРДЫН НАМЫН САН ХӨРӨНГИЙН ГАЗАР

Дарга: Г.Бат-Эрдэнэ
Ерөнхий нягтлан бодогч: Ц.Норовжамц

Утас: 7744-4152